PRIVACYVERKLARING

MEMORABELS.

 

INLEIDENDE BEPALINGEN

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt

aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair

gevestigd te Noordhoek aan de Bisschop Hopmansstraat 21 (4759BD), staat

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

91050715 en draagt de naam Memorabels VOF. Verantwoordelijke is per e-mail te

bereiken via info@memorabels.com.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de

verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke

(categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de

persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke

rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20-09-2023.

INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: namen,

telefoonnummers, adressen, emailadressen. Verantwoordelijke verwerkt uw

persoonsgegevens met als doel het kunnen informeren over de bestelling. De

persoonsgegevens worden voor een termijn van 60 dagen opgeslagen. Aan deze

verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de

persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden

ingetrokken);

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het algemeen belang.

COOKIES

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een

cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke

keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis

technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent

gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke

technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van

afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen

tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede

gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven

in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden

beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op

deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van

die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of

verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website.

Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring

goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

DOORGIFTE AAN VERWERKERS EN DERDEN

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door

Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet

noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de

hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. Tevens verwerkt

verantwoordelijke persoonsgegevens met de accountant. De verwerkers handelen

onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke

op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te

geven aan bevoegde instanties.

UW PRIVACYRECHTEN

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal

rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG)

van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG).

Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de

verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden

heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van

bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over

wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Wanneer u een account heeft aangemaakt op de website van Verantwoordelijke, kunt

u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan

info@memorabels.com.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het

verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende

autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).